English Czech Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish Slovak Hungarian
Ma 2017. július 22., szombat, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Igazgatói pályázat Pétervására

E-mail Nyomtatás PDF

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium

tagintézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 4 - 2022. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3250 Pétervására, Keglevich ut 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetője ellátja a tagintézménynek az FM ASzK alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a tagintézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. A tagintézmény vezetőjeként felel a tagintézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a tagintézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Egyetem,

· amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent,

· A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

· Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság;

· A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

· Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

· Büntetlen előélet.

· Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat;

· A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

· Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok;

· Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;

· Idegennyelv-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;

· Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;

· 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

· Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

· Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata

· Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja tagintézmény vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

· A megpályázott tagintézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

· Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Taskovics Péter főigazgató nyújt, a 70/458-2367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak a FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11605/5/2017, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

· Elektronikus úton Taskovics Péter részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázattal rendelkezők a tagintézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat az FM ASzK igazgatótanácsa és a Földművelésügyi Minisztérium képviselőiből álló bizottság meghallgatja. A feladat ellátására az oktatási miniszter és a földművelésügyi miniszter véleményének előzetes kikérése után az FM ASzK főigazgatója ad megbízást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.peterkeszaki.hu - 2017. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A tagintézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az FM ASzK főigazgatója gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmaszk.hu honlapon szerezhet.


 

Módosítás: ( 2017. július 04. kedd, 08:33 )
 

Felvételi tájékoztató 2017/2018-as tanév

E-mail Nyomtatás PDF

FM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Web: www.peterkeszaki.hu

Telefon: 36/568-300; Fax: 36/568-304

Az igazgató neve: Asztalos Anna

Pályaválasztási felelős: Molnár Anett

Az intézmény OM azonosítója: 027986

Szakgimnáziumi képzés

0041 szakgimnázium Agrár-gépész ágazatban zajló szakgimnáziumi képzés. A képzési idő 4 év. A szakgimnáziumi képzés 9-12. évfolyamán a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára történik felkészítés. A képzés végén a tanulók érettségi bizonyítványt, agrár-vállalkozó rész-szakképesítést és T kategóriás jogosítványt szerezhetnek.

A szakgimnáziumi évfolyamok után tervezett kimenet:

Mezőgazdasági gépésztechnikus

OKJ szám: 54 521 05

Képzési idő: 1 év.

Az általános érettségivel rendelkezők számára 2 év.

Belépési feltétel: érettségi bizonyítvány megléte. A mezőgazdasági gépésztechnikus feladata a mezőgazdasági gépek előkészítése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Elvégzi a növénytermesztés és az állattenyésztés gépi munkáit, az anyagmozgatást; irányítási feladatokat lát el.

 

Szakközépiskolai képzés (3+2év)

Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség vagy a Köznevelési Hídprogram II. elvégzése; egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

A mezőgazdasági gépész és a pék szakma hiányszakképesítés, ami ösztöndíjjal támogatott.

A végzett szakmunkások (bármilyen szakmában) két év alatt érettségi vizsgára is felkészülhetnek.

0042 Mezőgazdasági gépész

OKJ szám: 34 521 08 Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője, cséplőgépkezelő, mezőgazdasági kotrógépkezelő, mezőgazdasági rakodógép kezelő, önjáró betakarítógép kezelője, traktorvezető, talajjavítási gépkezelő, növényvédő gépész.

A mezőgazdasági gépész képes a mezőgazdaságban alkalmazott erőgépek (vontatók), mobil és stabil munkagépek önálló üzemeltetésére, beállítására, karbantartására és javítására. Elvégzi a növénytermesztéshez, állattenyésztéshez kapcsolódó közúti szállítási feladatokat.

A szakmai vizsga letétele után kiegészítő képzéssel megszerezhető szakma (szakképesítés-ráépülés): mezőgazdasági gépjavító.

0043 Kertész

OKJ szám: 34 622 02 Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: kertész, zöldségtermesztő; fóliakertész, zöldség- és fűszernövény-termelő, gyümölcstermesztő, gyümölcsfagondozó, szőlőtermesztő, szőlőmunkás.

A kertész feladata a zöldségnövények szaporítása, telepítése, szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése; a termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. Képes használni és karbantartani az ágazatban jellemző gépeket; elvégzi a dokumentációs feladatokat; indíthat önálló vállalkozást.

A szakmai vizsga letétele után kiegészítő képzéssel megszerezhető szakma (szakképesítés-ráépülés): zöldség- és gyümölcstermesztő.

0044 Pék

OKJ szám: 34 541 05 Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: pék, gyorspékségi sütő és eladó, fagyasztott pékáru sütő, gyorsfagyasztott tésztagyártó, dagasztó, morzsakészítő, péksütemény-készítő, pereckészítő, sütőipari munkás, nyerstészta-feladó, sütőipari táblázó, mézeskalács-készítő, száraztészta-készítő, teasütemény-gyártó, tésztakészítő.

A pék képes bármely sütőipari termék előállítására úgy kis-, mint nagyüzemben. Előkészíti a gyártást, alapméréseket végez, többféle tésztát készít, majd azt feldolgozza, keleszti, süti; a készterméket tárolja, minősíti. Munkája során gépeket üzemeltet és adminisztrációs feladatokat is végrehajt.

+2 év

A tanulónak lehetősége van arra, hogy bármelyik szakma megszerzése után iskolánkban tovább folytathassa tanulmányait, és 2 év alatt érettségi vizsgára készüljön fel.

Szakképesítés-ráépülés

Belépési feltétel: szakmai előképzettség és egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

Képzés típusa: felnőttoktatás

Mezőgazdasági gépjavító:

OKJ szám: 35 521 02 Képzési idő: 1 év

A szakképesítés ráépüléssel betölthető munkakörök, foglalkozások: autódaru-szerelő, dózer szerelő, helyhez kötött gép szerelője, javítója, hidraulika-szerelő, kompresszorszerelő, rakodógép-szerelő, szállítószalag szerelő, targoncaszerelő.

A mezőgazdasági gépjavító képes mezőgazdasági gépeket üzemeltetni, karbantartást, javítást előkészíteni, elvégezni, gépet szét- és összeszerelni, erő- vagy munkagépeket karbantartani, javítani, hidraulikus vagy motoregységet javítani, felszerelni.

Zöldség- és gyümölcstermesztő

OKJ szám: 35 622 02 Képzési idő: 1 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: fóliás, szántóföldi és üvegházizöldség-termesztő, palántanevelő, szőlő- és gyümölcstermesztő.

A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése, ezen növények termesztéstechnológiai munkáinak végzése, a kapcsolódó gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.

A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik.

Nyílt napok időpontja: 2016. november 15-én és december 13-án 10:00 – 12:00 óráig.

Idegen nyelv oktatása: az angol és a német nyelv közül választhatnak a jelentkezők.

Fakultációk, szakkörök: számítástechnika, virágkötészet, jogosítvány megszerzése, zene, tánc, sport, stb.

Kollégiumi férőhelyet tanulóink számára az iskola saját kollégiumában biztosítunk.

Egyéb információk: iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási) zavarral küzdő diákokat. A jelentkezési laphoz a szakértői véleményt csatolni szükséges.

További információk az iskola honlapján: www.peterkeszaki.hu

Keress minket a www.facebook.com közösségi oldalon is!

 

Iskolánkról

E-mail Nyomtatás PDF

Az iskolánkról készült KISFILMET megtekinthetik, ha a képre kattintanak!

Az iskolánk megtalálható a facebook-on is!

Az iskolánk angol nyelvű bemutatása itt!

Módosítás: ( 2016. január 12. kedd, 13:07 )
 

 

 

 

 

 

© 2017 www.peterkeszaki.hu - FM ASZK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
IT-Nav Hungary :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint