English Czech Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish Slovak Hungarian
Ma 2015. március 05., csütörtök, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Igazgatói pályázat Pétervására

E-mail Nyomtatás PDF

 

FM Kelet-magyaroszági Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az FM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény

tanár munkakörben tagintézmény vezető (igazgató) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01-től 2020. július 01 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Keglevich út 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetője ellátja a tagintézménynek az FM ASzK alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a tagintézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. A tagintézmény vezetőjeként felel a tagintézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a tagintézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • § Egyetem,
 • § amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent;
 • § Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • § Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
 • § Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat;
 • § A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • § Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság;
 • § Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
 • § A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;
 • § Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • §Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok;
 • §Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;
 • §Idegennyelv-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • § Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;
 • § Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
 • § A megpályázott tagintézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
 • § 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;
 • § Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;
 • § Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja tagintézmény vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • § Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • § Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Taskovics Péter főigazgató nyújt, a 06/70/458-2367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • § Postai úton, a pályázatnak a FM Kelet-magyaroszági Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11605/2/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény vezető.
 • § Személyesen: Taskovics Péter főigazgató, Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázattal rendelkezők a tagintézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat az FM ASzK igazgatótanácsa és a Földművelésügyi Minisztérium képviselőiből álló bizottság meghallgatja. Az alkalmazásról az oktatási miniszter és a földművelésügyi miniszter véleményének előzetes kikérése után az FM ASzK főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • § Az oktatási intézmény honlapja - 2015. március 6.
 • § A tagintézmény honlapja - 2015. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A tagintézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az FM ASzK főigazgatója gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmaszk.hu honlapon szerezhet.

 

 

Módosítás: ( 2015. március 04. szerda, 13:29 )
 

 


 

 

Az iskolánkról készült KISFILMET megtekinthetik, ha a képre kattintanak!

 

Az iskolánk megtalálható a facebook-on is!

 

Az iskolánk angol nyelvű bemutatása itt!

 

 

 

Hírek

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

Kedves leendő és jelenlegi Diákjaink,

Kedves Szülők!

 

A mezőgazdasági gépész (OKJ: 34 521 08) és a kertész (OKJ: 34 622 02) szakmák


öszöndíjjal támogatottak lesznek a 2015/2016-os tanévben is.


Módosítás: ( 2015. február 12. csütörtök, 14:44 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

A 2014/2015. tanév rendje:

A szorgalmi idő első tanítási napja: 2014. szeptember 01. (hétfő)

Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő)

Utolsó tanítási nap a befejező évfolyamon: 2015. április 30.

Az első félév 2015. január 16-ig tart.

Félévi értesítő osztása: 2015. január 23-ig.

Őszi szünet: 2014. október 27. – október 31. (október 22. szerda – november 3. hétfő)

Téli szünet: 2014. december 22 – 2015. január 2. (2014. december 19. péntek – 2015. január 5. hétfő)

Tavaszi szünet: 2015. április 2. – április 7. (április 1. szerda  -  április 8. szerda)

 

Vizsganapok:

Érettségi vizsga: Írásbeli vizsgák:

2015. május 4. – magyar nyelv és irodalom (8.00 óra)

2015. május 5. – matematika (8.00 óra)

2015. május 6. – történelem (8.00 óra)

2015. május 7. – angol nyelv (8.00 óra)

2015. május 8. - német nyelv (8.00 óra)

2015. május 13. – biológia (8.00 óra)

2015. május 14. - földrajz (14.00 óra)

2015. május 15. – informatika (8.00 óra)

2015. május 19. – szakmai előkészítő tárgyak (8.00 óra)

Szóbeli vizsgák:

2015. június 17 - 18.

 

Szakmai vizsgák: Írásbeli vizsga:

2015. május 11.

Szóbeli vizsgák:

növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó: 2015. május 28.

kertész: 2015. június 2.

mezőgazdasági gépésztechnikus: 2015. május 29.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

2014. szeptember 24. - Diáknap

Diákközgyűlés időpontja: 2014. szeptember 24.

 

Nemzeti ünnepek:

október 6. - október 6. (hétfő)

október 23. - október 22. (szerda)

február 25. - február 25. (szerda)

március 15. - március 13.  (péntek)

április 16. - április 16. (csütörtök)

június 4. - június 4. (csütörtök)

 

Iskolai ünnepek:

karácsonyest - december 19.  (péntek)

szalagavató - december 12. (péntek)

ballagás - április 30.  (szerda, a gépi ballagás 15:00 órától kezdődik)

 

Módosítás: ( 2015. február 18. szerda, 11:07 )
 

 

 

 

 

 

© 2015 www.peterkeszaki.hu - FVM ASZK Szakképző Iskola - FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
IT-Nav Hungary :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint